Cwestiynau Cyffredin

1) Pwy all gymryd rhan yn Newid Mawr Sustrans?

Gall unrhyw ysgol gymryd rhan yn Newid Mawr Sustrans cyn belled bod ganddi Rif DfE, SEED neu DE.

2) A allwn ni roi cynnig ar yr her cyn penderfynu cymryd rhan?

Os hoffech roi cynnig ar wefan Newid Mawr heb gofnodi data go iawn, gallwch gofrestru gyda chyfrif prawf – cliciwch yma.

3) Rwy’n Gydlynydd Teithio Ysgol, a allaf i gofrestru fy ysgolion ar eu rhan?

Gallwch gynnig helpu eich ysgolion i gofrestru, ond rydym yn argymell eich bod yn gofyn i aelod o staff yr ysgol gofrestru eu hysgol gan y bydd angen iddynt gofnodi eu canlyniadau yn ddyddiol. Dim ond un cyfeiriad e-bost y gellir ei gofrestru ar gyfer pob her.

4) Rwy’n cael anhawster i fewngofnodi / hoffwn newid fy nghyfrinair. Beth ddylwn i ei wneud?

Gwnewch yn siwr eich bod yn defnyddio’r cyfeiriad e-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio i gofrestru eich ysgol a’r cyfrinair y gwnaethoch ei greu wrth gofrestru. Os ydych yn dal i gael anhawster, anfonwch neges e-bost at bigshift@sustrans.org.uk

Ar y dudalen mewngofnodi mae dewis i ofyn am neges e-bost i’ch atgoffa o’ch cyfrinair. Pan fyddwch yn mewngofnodi mae opsiwn i ailosod eich cyfrinair.

5) Pam y gofynnir i mi gadarnhau fy nghyfeiriad e-bost?

Pan fyddwch yn cofrestru am y tro cyntaf i gymryd rhan yn y Newid Mawr byddwn yn anfon neges e-bost awtomatig atoch a fydd yn cynnwys dolen yn ôl i’r wefan. Drwy glicio ar hon byddwch yn cadarnhau bod y cyfeiriad e-bost yn gywir. Unwaith y bydd y broses hon wedi digwydd, a’ch bod wedi dewis gadael i bobl weld eich canlyniadau yn ein Horiel Cyfranogwyr ar y dudalen Beth sy’n digwydd? yna bydd proffil eich ysgol (yn cynnwys diweddariadau a lluniau) ar gael i eraill ei weld.

Os na wnaethoch dderbyn y neges e-bost cadarnhau gwnewch yn si?r eich bod yn gwirio unrhyw ffolderi post eraill a allai fod gennych yn eich e-bost. Gallwch hefyd ofyn i’r neges e-bost cadarnhau gael ei hail-anfon drwy 'Fy ngosodiadau' yn newislen 'Fy ysgol'.

6) Beth mae ‘teithio egnïol' yn ei gynnwys?

At ddibenion yr her hon, teithio egnïol yw cerdded, beicio neu sgwtera/sglefrio i’r ysgol.

7) A allwn ni gyfrif disgyblion sy’n parcio a cherdded / pedlo / sgwtera i’r ysgol?

Gall y teithiau hyn gyfrif fel teithio egnïol os yw faint o amser a dreulir yn bod yn egnïol yn fwy na’r amser a dreulir mewn cerbyd. Os felly, dylid cofnodi’r teithiau hyn fel ‘cerdded’, ‘beicio’ neu ‘sgwtera/sglefrio’, yn dibynnu ar sut mae eich disgyblion wedi teithio ar ôl dod allan o’r cerbyd.

8) Pryd all ein hysgol gymryd rhan?

Gall ysgolion gymryd rhan yn yr her ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Gall hyn fod yn bum diwrnod yn olynol neu bum diwrnod wedi eu gwasgaru dros ddim mwy na phum wythnos (e.e. yr un diwrnod o’r wythnos am bum wythnos).

9) Sut allaf weld pa ysgolion yn fy ardal sydd wedi cymryd rhan?

Edrychwch ar yr ‘Oriel Cyfranogwyr' er mwyn gweld pa ysgolion sydd wedi cymryd rhan yn yr her a’u cyflawniadau. Unwaith y byddwch wedi cofrestru a’n bod ni’n gwybod beth yw lleoliad eich ysgol, byddwch yn gallu gweld manylion ysgolion eraill yn eich ardal sydd wedi cymryd rhan. Gallwch hefyd ddefnyddio ein dyfais chwilio awdurdod lleol i ganfod ysgolion sy’n cymryd rhan yn ardal eich awdurdod.

10) A oes gennych unrhyw adnoddau i’n helpu ni?

Rydym yn annog pob ysgol i edrych ar ein hadnodd am ddim gwych, Cynyddu Teithio Egnïol i’r Ysgol – canllaw cam wrth gam chwe wythnos i’w helpu i baratoi ar gyfer y Newid Mawr. Darllenwch y canllaw, cyflawnwch y gweithgareddau ac yna cymerwch yr her!

Mae deunyddiau hyrwyddo Newid Mawr ac adnoddau cefnogi eraill, megis ein dalenni gweithgaredd 'Suss It Out' rhagorol, ar gael i’w lawrlwytho yma.

11) Sut penderfynir ar y targedau ar gyfer pob ysgol?

Yn y bôn, po fwyaf o deithiau a wneir gan ddisgyblion bob dydd gorau oll y byddwch yn ei wneud. Rydym yn defnyddio ychydig o fathemateg clyfar i greu targedau sy’n berthnasol i lefel y teithio egnïol yn eich ysgol, a fesurwyd yn yr arolwg gwaelodlin.

Nod y fformiwla ar gyfer gosod targedau yw herio ysgolion yn gyfartal yn dibynnu ar eu man cychwyn.

Cam Bach = ((100% - gwaelodlin) / 5) + gwaelodlin

Brasgam Mawr = ((100% - gwaelodlin) / 3) + gwaelodlin

Naid Enfawr = ((100% - gwaelodlin) / 2.2) + gwaelodlin

'Prif Gyflawnwr' yw unrhyw ysgol sy’n cwblhau’r her gyda chyfartaledd o 75% neu fwy o deithiau egnïol i’r ysgol yn ystod y pum diwrnod.

12) Sut allaf weld sut mae fy ysgol yn perfformio?

Bob diwrnod y byddwch yn cymryd rhan yn yr her, byddwn yn ail-gyfrifo canran cyfartalog y teithiau egnïol fel y gallwch weld pa mor agos ydych chi i gyflawni’r targedau. Pan fyddwch wedi mewngofnodi bydd y wefan yn rhoi gwybodaeth ac ystadegau manwl i chi ynglyn â sut mae eich ysgol yn perfformio.

13) Sut allwn ni brynu plac 'Prif Gyflawnwr’?

Dyfernir statws ‘Prif Gyflawnwr’ i bob ysgol fydd â chyfartaledd o dros 75% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol i’r ysgol a gallant brynu plac arbennig.

Mae’r plac yn costio £23 (yn cynnwys postio a phacedu), wedi ei wneud o bren wedi’i ailgylchu ac yn mesur 159mm. Mae’n cynnwys bachyn ar gyfer ei osod ar wal.

Er mwyn prynu un cysylltwch â bigshift@sustrans.org.uk.

14) A all ein hysgol gymryd rhan fwy nag unwaith?

Mae gennych y dewis i ailadrodd yr her ar unrhyw adeg ac mor aml ag y dymunwch yn y dyfodol er mwyn ceisio gwella eich cyflawniad. Os mai’r un dosbarth/gr?p blwyddyn/carfan sy’n cymryd rhan gallwch ddefnyddio’r data ‘gwaelodlin’ gwreiddiol er mwyn gosod y targedau (bydd y wefan yn eu cofio) neu gallwch ddewis ailgyflwyno’r data.

15). Nid yw ein hysgol i’w gweld yn yr ' Oriel Cyfranogwyr'?

Wrth gofrestru bydd gennych y dewis i ofyn i’ch ysgol beidio â chael ei chynnwys yn yr ' Oriel Cyfranogwyr'. Gallwch newid hyn ar unrhyw adeg drwy fewngofnodi a thicio’r blwch dewis yn 'Gosodiadau ysgol' yn y tab 'Fy Ysgol' (ar frig pob tudalen).

Mwy o gwestiynau? Cysylltwch â bigshift@sustrans.org.uk

16) Nid yw ein tystysgrif cyflawniad yn arddangos yn iawn?

Mae rhai porwyr gwe yn achosi i’r tystysgrif cyflawniad i ymddangos yn anghywir.

Ar ôl ei agor, llwythwch y tystysgrif i lawr ac arbedwch y ffeil i’ch cyfrifiadur. Dylai’r ffeil sydd wedi cael ei arbed, ymddangos yn iawn.