Adnoddau

Llun Adnoddau

PARATOI

Cyn dechrau’r her, edrychwch ar ein hadnodd gwych am ddim Cynyddu Teithio Egnïol i’r Ysgol - canllaw cam wrth gam chwe wythnos. Mae’r canllaw’n cynnwys syniadau a gweithgareddau i’ch cynorthwyo i baratoi ar gyfer yr her.

Mae gennym ddetholiad o bosteri hyrwyddo a baneri gwefan i’ch cynorthwyo i roi cyhoeddusrwydd i’r Newid Mawr yn eich ysgol - cliciwch ar y dolenni isod i’w lawrlwytho.

Arolwg

Bydd angen i chi lenwi arolwg data gwaelodlin cyn eich bod yn dechrau’r her gan y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i benderfynu ar eich targedau. Cliciwch yma i gael arolwg y gallwch ei ddefnyddio. Os yw’r data hwn gennych eisoes o arolwg a gynhaliwyd yn ystod y 6 mis diwethaf gallwch ddefnyddio hwnnw, cyn belled â’i fod wedi defnyddio union yr un cwestiynau ac atebion posibl.

Cyflwyniad

Defnyddiwch ein cyflwyniad PowerPoint i gyflwyno’r Newid Mawr yn eich ysgol. Gellir ei ddefnyddio cyn neu ar ôl cynnal eich arolwg data gwaelodlin.

YN YSTOD YR HER

Wrth gymryd rhan yn y Newid Mawr cofnodwch gyfanswm nifer y teithiau a wnaed gan eich dosbarth neu ysgol ar ein siart wal. Gall y disgyblion hefyd gofnodi eu teithiau yn unigol ar ein cerdyn cofnod disgybl.

Cerdyn cofnod disgybl unigol (PDF, argraffwch ar y ddwy ochr a thorrwch yn bedwar cerdyn, tua 3MB)

Siart wal (PDF, gellir ei hargraffu ar A4, A3 neu A2, tua 0.5 MB)

Mae’r holl weithgareddau wedi’u cynllunio i fod yn addas ar gyfer unrhyw ran o ddiwrnod ysgol prysur ac nid oes angen unrhyw adnoddau arbennig neu waith paratoi. Darganfyddwch mwy am ein holl adnoddau Cymraeg.

CADW MOMENTWM

Cynllun gwobrau unigol sydd wedi’i anelu at blant 7-11 oed yw Archarwyr Sustrans. Mae’n cydnabod sgiliau a chyflawniadau disgyblion wrth gerdded, sgwtera a beicio. Wedi ei seilio ar lyfryn o weithgareddau, mae’r cynllun yn rhoi’r strwythur a’r ysbrydoliaeth i blant ddysgu ac ymarfer y sgiliau sy’n hanfodol ar gyfer teithio egnïol llawn hwyl, diogel a chynaliadwy. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.sustrans.org.uk/superheroes.

CYSYLLTU Â NI

Am ragor o wybodaeth yngl?n â’r adnoddau hyn a chyfleoedd eraill i hyrwyddo teithio egnïol yn eich ysgol, cysylltwch â ni: 0117 915 0100 neu drwy e-bost education@sustrans.org.uk

Posteri ysgolion cynradd (PDF, tua 1MB)

Posteri ysgolion uwchradd (PDF, tua 1MB)

Baneri gwefan ac e-bost (jpegs, meintiau mewn picselau):

Mae’r Newid Mawr yn digwydd 468x60