Telerau ac Amodau

1 – Hyrwyddir Newid Mawr Sustrans gan Sustrans Cyf [Elusen Gofrestredig Rhif 326550 (Cymru a Lloegr) SCO39263 (Yr Alban)] (Yr hyrwyddwyr).

2 – Dylid anfon unrhyw ymholiad yngl?n â’r cynllun hwn at: Education and Young People, Sustrans, 2 Cathedral Square, College Green, Bristol, BS1 5DD.

3 - Ceidw’r hyrwyddwyr yr hawl i ganslo’r cynllun hwn ar unrhyw adeg, os tybir bod hynny’n angenrheidiol neu fod amgylchiadau yn codi sydd allan o’i rheolaeth.

4 – Mae Newid Mawr Sustrans yn agored i bob ysgol yn y Deyrnas Unedig. Mae angen rhif DfE (Cymru a Lloegr), rhif SEED (Yr Alban) neu rif DE (Gogledd Iwerddon) er mwyn cofrestru a galluogi ysgolion i gymryd rhan.

5 – Gall yr her gael ei chwblhau gan ddosbarth unigol, gr?p blwyddyn neu ysgol gyfan.

6 - Nid yw’r hyrwyddwyr yn gyfrifol am gamddefnydd nac unrhyw hawliadau, atebolrwydd, colled neu ddifrod sy’n deillio o neu mewn cysylltiad â’r cynllun hwn. Nid oes gan yr hyrwyddwyr unrhyw wybodaeth am amgylchiadau lleol ac efallai, o ganlyniad i’r amgylchiadau hynny, bod llwybrau a ddefnyddir ddim yn ddiogel neu’n anhygyrch, gan gynnwys ond nid wedi ei gyfyngu i amodau tywydd, prosiectau adeiladu, ffyrdd ar gau neu ddigwyddiadau eraill. Drwy gofrestru i gymryd rhan yn Newid Mawr Sustrans mae’r ysgol yn derbyn bod yn rhaid iddi hi neu ei chynrychiolydd ddefnyddio doethineb yn eu gweithgareddau sy’n deillio o’r cofrestru hwnnw a’i bod yn gyfrifol am benderfyniadau sy’n effeithio ar ddiogelwch disgyblion a chyfranogwyr eraill. Ni ellir defnyddio’r cymal hwn er mwyn cyfyngu ar atebolrwydd yr hyrwyddwyr parthed colled neu ddifrod yn ymwneud ag anaf personol neu farwolaeth unrhyw berson a achosir neu y cyfrennir ato gan yr hyrwyddwyr.

7 - Drwy lanlwytho lluniau i wefan y Newid Mawr, mae ysgolion yn rhoi caniatâd i’r lluniau gael eu defnyddio gan Sustrans. Maent hefyd yn cadarnhau bod ganddynt yr hawl i lanlwytho lluniau a bod ganddynt gydsyniad rhieni (lle bo’n briodol) ar gyfer y disgyblion sydd yn y llun. Mae hawlfraint y llun(iau) yn parhau gyda’r ffotograffydd. 8 - Drwy gofrestru ar gyfer Newid Mawr Sustrans rydych yn cytuno bod Sustrans yn prosesu pob gwybodaeth a ddatgelir ar y ffurflen gofrestru at ddibenion gweinyddu Newid Mawr Sustrans. Os ydych wedi ticio i dderbyn e-newyddion ysgolion misol Sustrans rydych yn cytuno y gall Sustrans anfon yr e-newyddion misol/a bwletinau eraill Sustrans atoch. Caiff pob gwybodaeth bersonol a dderbynnir ei phrosesu yn unol â Deddf Diogel Data 1998 ac ni chaiff ei rhannu gydag unrhyw drydydd parti heb eich cydsyniad, neu fel sy’n ofynnol gan y gyfraith.

9 - Drwy gymryd rhan yn yr hyrwyddiad rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno i gymryd rhan ac yn caniatáu i enw’r ysgol gael ei ddefnyddio mewn deunydd cyhoeddusrwydd yn unol â chais rhesymol gan yr hyrwyddwyr.

10 - Os byddwch yn cymryd rhan yn yr hyrwyddiad tybir eich bod wedi darllen a derbyn ein Tudalen Preifatrwydd a Cwcis ar wahân a hefyd y wybodaeth yngl?n â defnyddio cwcis.